Swimwaar of gjin swimwaar... Sit der no wol of gjin blau-alch yn de Mar of yn de Leien? Op de 'zwemwaterkaart'  fan de Provinsje (Eastermar is nûmer 25) kinne jimme de kwaliteit fan it swimwetter  byhâlde. 
Wat it waar oanbelanget: jim hoege allinne mar nei bûten te sjen. Sjoch hjir op de gemeentlike side 

blauwalg 58

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: