Yn de gemeente Tytsterksteradiel binne hjoed 15 doarpskuierkes iepene, werfân trije yn Eastermar. Wethâlder Geerling Schippers dy 't ûnder oaren rekreaasje yn de portefeuille hat, wie dé man om de kuierkes te iepenjen. Dit barde fansels troch ien fan de kuierkes, nûmer 9 tusken Burgum en Noardburgum, yndie te kuierjen.

Yn in handich boekje mei ringbân binne alle kuierkes sammele. Dit boekje is û.o. op it gemeentehûs te keap foar € 5,--. Mar de 15 kuierrûtes binne ek los te ferkrijen. Ek sûnder rûte binne de kuierkes te berinnen want men kin op elts momint 'ynstappe' en hoecht men de pealtsjes mar te folgjen. De 'pealleboel' fan alle 15 rûtes binne útset troch Brouwer & Brouwer.

doarpskuierkes

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: