De gemeente warskôget foar blau-alch yn it wetter fan it Wâltsje. De baktearje skynt ek yn 'e Burgumer Mar en yn de Leien foar te kommen. Swimme is net oan te rieden en dat is ferhipte spitich mei it waar fan dit momint.

Berjocht gemeente

Op de side van de provinsje kinne jim sjen hoe at it stiet mei de kwaliteit fan de swimplakken fan Fryslan. Dêr fine jim ek in kaart mei de lokaasjes. Eastermar is nûmer 25; Rottevalle is 27. At jimme op in lokaasje klikke, let dan wol op de datum dy't by 'bijgewerkt' stiet. Foar Eastermar is dat op it momint dat dit skreaun wurd: 3 maaie 2010...

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: