Evenals de politici van oosterbuur Achtkarspelen vraagt de raad van Tytsjerksteradiel via een raadsbreed gedragen motie aan het college van B&W om de het provinciebestuur ‘oan te trunen’ tot het vaststellen van de ruimtelijke plannen in het gebied Skûlenboarch/Westkearn. De raad vindt dat – na twee keer uitstel van de behandeling – nu in april het Provinciaal InpassingsPlan (PIP) door de Staten behandeld en vastgesteld dient te worden. Al langere tijd zijn er plannen om het terrein van Skûlenboarch/WestKearn geschikt te maken als nat bedrijventerrein, maar een definitief besluit is nog niet genomen.

Economische impuls

Mocht de provincie de plannen voor ontwikkeling van het natte bedrijventerrein goedkeuren dan betekent dat een enorme economische impuls voor de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Het nieuwe bedrijventerrein ligt aan het Prinses Margrietkanaal dat zeer geschikt is voor het grotere scheepsverkeer. Met name voor bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water is dit een ideale lokatie. Volgens de raad liggen hier kansen om tot een substantiële vergroting van de werkgelegenheid te komen in de zone Skûlenboarch/Westkearn.

Provincie Fryslân

In april staat het onderwerp Skûlenboarch/Westkearn op de agenda van de Provinciale Staten. De raadsfracties van Tytsjerksteradiel gaan ervan uit dat er gehoor wordt gegeven aan de oproep om positief te besluiten over de voorliggende plannen. Op deze manier worden de kansen voor een economische impuls in Noordoost-Fryslân op korte termijn benut.

T diel skulenboarg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen