..feest op de Skoallestrjitte

skoallestrjitte

It is net Loltsje of Albert en Hannie wêr't it om giet, mar de buertferiening dy't 25 jier bestiet.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: