... aaisykje.

Nei fjouwer dagen lei dit skitterjende broed der, net allinnich bysûnder fanwege it aparte plakje, mar noch mear om de hiel aparte tekening fan de aaien.
Yn 'e midden gjin inkeld swart stipke, op de beide einen binne it allegear stipkes. En dat net op ien aai, mar op alle fjouwer!

Foar my in prachtich oantinken as ôfskie fan it stikje lân foar hûs (en no mar hoopje dat se útkomme).

foar_hs_025-2

Foto van Auke Dotinga.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: