... earrebarren sjen

Nee dizze kear gjin 1 april mar Goed Freed. In hiel wat gruttere wierheidsgehalte dus.
Dizze earrebarre kaam even te dag-sizzen achter it hûs fan de Borger-Struiksma.
Anna Margriet wennet al 20 jier op dit bysûndere plakje, offisjeel oan de Skûlenboarcherwei 3 mar eins oan de Bûtlansreet. "Eartiids kamen hjir hast nea kuierders nel, mar de lêste tiid is't hjir drok", aldus Anna Margriet.
Yn de achtergrûn de nije stal fan de famylje Wind.

earrebarre.jpg

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: