...stjerren moetsje op 'e Beima. (Mei tank oan de OVE.)

stjerren

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: