...iepenbier ferfier?

In skoft lyn is yn opdracht fan Doarpsbelang in enkête hâlden oer it ferlet fan iepenbier ferfier yn Eastermar. De konklúsjes út dy enkête moatte der net om liicht hawwe, want Arriva is mei in gelede bus delkaam om de bewenners fan ús doarp nei jo-sizze-it-mar te ferfieren.

Of soe ien fan de sjauffeurs de auto fan de baas meikrigen hawwe? Hoe moat soks mei de 'bijtelling'.

openbaarvervoer.gif

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: