... selsredsum. It hat no lang genôch duorre.


Eastermar-Oostermeer_002

Eastermar-Oostermeer_003

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: