... (dochs noch) oranjekoarts.

IMG 5087

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: