...wer in fiskkream op woansdei foar it BetterSkip oer.

Sietse en Anneke komme spitigernôch net werom. Us nije fiskbakkers hjitte Jelle en Leonie.

fiskkream

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: