...oerstekkende larven fan de wetterkrobbe. (Mienskerwei by de Putten)

larve wettterkrobbe
Lingte: ± 8 sm, hy besiket dy te biten wannearsto him oanrekkest en spuitet swart spul oant wol in meter fier.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: