...in trekkershow by de Benelux Tour

"Sy binne yn in flits foarby." Bouwe de Jong fan de Sumarderwei wit der alles fan. En dochs naam er de tiid en sette fan 'e moarn fjouwer antike trekkers by de grutte wei. "Nee gjin achttjin. Hie ek kind hear, achttjin. Mar fjouwer is ek moai. Dy hurdfytsers sjogge it net. Mar foar't plaatsje, no juh. Eastermar op 'e kaart sette."
Foaroan de lytse, dêr achter de griene. De reade as lêste. Ek dêr is oer neitocht  Hast net ien dy't it sjocht. Mar sy steane der! Foar 't plaatsje.

trekkershow

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: