... in tige slagge garaazjeferkeap.

IMG 7552

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: