... reedride by de Bûtlânsreed.

"Wy moatte hjoed genietsje", ropt ien fan de riders nei de fotograaf. "As der moarn snie falt, is it gebeurd."

reedride by de bûtlânsreed

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: