... ferkearsbuorden omdraaie yn de E.M. Beimastrjitte.

Yn dit artikel wie al ien en oar te lêzen oer it feit dat de rydrjochting op de westlike kant fan de E.M. Beimastrjtte omdraaid wurde sil.

Nei in jierrenlange fraach by't omfreegjen op Doarpsbelanggearkomsten én in boargerinisjatyf (dat stipe waard troch 93 minsken) is it hjoed dan einlings safier. 't Sil wol efkes wennen wêze foar dizze en jinge, dus wat ekstra oandacht op dit stikje fan de strjitte sil de kommende wiken fan belang wêze.

ferkearsbuorden omdraaie

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: