... in pear dagen omride.

IMG 0579

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: