... ferkearsbuorden omdraaie yn de E.M. Beimastrjitte.

Yn dit artikel wie al ien en oar te lêzen oer it feit dat de rydrjochting op de westlike kant fan de E.M. Beimastrjtte omdraaid wurde sil.

Nei in jierrenlange fraach by't omfreegjen op Doarpsbelanggearkomsten én in boargerinisjatyf (dat stipe waard troch 93 minsken) is it hjoed dan einlings safier. 't Sil wol efkes wennen wêze foar dizze en jinge, dus wat ekstra oandacht op dit stikje fan de strjitte sil de kommende wiken fan belang wêze.

ferkearsbuorden omdraaie

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen