...fan suterich nei super!
It Eastermarder doarpswapen op de swalkstien oan de Swartewei is sûnt dizze simmer wer in plaatsje. Mei tank oan keunstneresse Els Posthumus.

doarpswapen Eastermar

Ek nijsgjirrich: