Sa't in oantal fan jimme, benammen de minsken fan It Hôf, al fernaam ha, is der op 't stuit in grutte kraan dwaande mei in saneamde 'Waterspeelplaats' of wetterboartersplak achter it Hôf.
Ut namme fan de gemeente, de opdrachtjouwer, wurdt dêr in moaie wetterpartij oanbracht. Mei namme simmerdeis sil dat in alderaardichst plakje wêze om ris wat te kuierjen. It is no noch wat in rommeltsje, mar fierderop kinne jimme sjen hoe 't it wurde sil.

panorama_waterspeelplaats

Om't op dat plak aanst ús nije doarpsútwreiding realisearre wurde sil, is it ferplichte om de nije opperflakte oan ferhurding te kompensearjen mei iepen wetter. Of, sa't it bestimmingsplan seit: 'In de toekomstige situatie zal, als gevolg van de woningbouw, de toename van het verhard oppervlak circa 7940m² zijn. Als gevolg hiervan wordt het regenwater veel sneller naar de sloot afgevoerd. Om te voorkomen dat hierdoor wateroverlast ontstaat, wordt nabij het gebied extra waterberging aangelegd.'
Hjir in plaatsje fan de einsituaasje: waterspeelplaats_eastermar.pdf

 

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: