It wâldhûske oan de Achterwei, typearjend elemint yn it lânskip om Eastermar hinne, is skiednis wurden. Dizze wike is it pân sloopt. It hoe en wêrom hat eltsenien wiidweidich yn de Actief fan in pear wike lyn lêze kinnen.
It hûske wie de lêste jierren allinne yn funksje as rekreaasjewente. Op it selde plak sil no nijbou plakfine.


It sil nei alle gedachten foar Eastermarders de kommende tiid wol krekt sa gean as nei it slopen fan it wâldhûske oan de Robyntsjewei. De earste pear kearen, wannear 't men der del komt, komt der dochs even in gefoel fan mankelikens boppe.

Image
It wâldhûske, krekt foar de sloop

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: