Yn de BREEDút fan maaie wie it al oankundige:

"Op koarte termyn wurde de pealtsjes en de parkearoantsjuttings fan it Breed ferwidere en komt der in parkearferwizing nei de Komerk. Om tefoaren te kommen dat minsken har auto dochs op de âlde plakken delsette, komme der op strategyske plakken balstiennen op it Breed. Nei de simmer komt der in evaluaasje oer de effekten fan dizze earste oanpassings en sil der in defintyf plan makke wurde dat dan yn fazen syn beslach krije sil."

De gedachte wie dat in tal frijwilligers út it doarp de pealtsjes weihelje soe, mar úteinlik hat de gemeente dochs sels oan 'e gong west.  Ien en oar komt moai út yn ferbân mei it kommende Beachbarren. De fjilden kinne dan wat rûmer útset wurde.

Der mist no noch wol in ferwizing nei de Komerk foar it parkearen, mar ek dat sil grif ynoarder komme. "It docht suver wat Frânsk oan", wie ien fan de reaksjes op de feroarings.

breed-autoluw

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: