30

Autokûreurs binne fan 17 jannewaris ôf warskôge. Troch it hiele doarp stean op de ôffalkonteners mei grutte stikkers de maksimum snelheid, dy't al in pear moanne jildich is yn de 30 km sône. De aksje is troch Doarpsbelang stipe en moat sa helpe om foar in feiliger ferkear yn ús doarpskom te soargjen.
Spitigernôch stean de konteners allinne op tongersdeis bûten. Want it repeterende effekt koe yndie wolris fertuten dwaan. Of soenen wy gau wer wenne oan in strjittebyld mei al dy 30 km warskôgings?

De aksje kaam krekt te let foar twa auto's dy't ien dei earder opinoar sieten op de hoeke, by de winkel fan Tsjoelker. Wa wit hie dit ûngelok mei al dy warskôgings foar te kommen west.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: