Op de webside fan ús gemeente Tytjerksteradiel is te lêzen dat yn neifolging fan Sumar, Jistrum, Noardburgum en Garyp, no ek yn Eastermar saneamde starterswenten boud wurde sille, net fier fan it wetterboartersplak  ôf.
Nei de boufak sil der begûn wurde mei it bouryp meitsjen fan de grûn.
starters
Soks kin fansels hiel ynteressant wêze foar Eastermarder jongelju dy't ûnder de wjukken fan heit en mem wei wolle mar dochs net te fier...
Sjoch hjir nei it artikel op de gemeentlike side.

Belangstelling? Klik op it plaatsje.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: