De earste 'sichtbere' aksje wat de nijbou fan de nije basisskoallen oanbelanget is úteinsetten; it oanpassen fan it rioelstelsel om de nije skoalle hinne. Men is no drok dwaande op de Grutte Hoarnst ter hichte fan de slachter. It ferkear moat omride.

rioolbuiz.jpg

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: