Wa kin him noch de tiid yn 't sin bringe dat der gjin (Rabo)bank wie yn ús doarp? Meikoarten liket der in ein oan dy Eastermarder bankhistoarje te kommen...
De pin-automaat bliuwt gelokkich wol.

It kantoar yn Eastermar, ûnderdiel fan 'Rabobank Burgum-De Lauwers', krige noch mar 24 minsken wyks oan de baly. Ek yn oare plakken yn noardeast Fryslân sille in tal kantoaren slute.
Undernimmers yn it doarp binne min te sprekken oer de sluting. Net allinne is der dan in foarsjenning minder yn it doarp, mar om jild te stoarten sil men tenei nei Burgum of Drachten moatte.

It gebou oan it Breed sil nei alle gedachten ferkocht wurde. Doarpsbelang is al frege om nei te tinken oer in oare bestimming fan it pân.

Rabobank Eastermar

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: