De brêge op Skûlenboarch moat sadanich oanpast wurde dat er op ôfstân betsjinne wurde kin. Yn novimber sil de apparatuer dy’t dêrfoar noadich is, oanbrocht wurde. Om it frachtferkear safolle mooglik yn ‘e mjitte te kommen, sille de wurksumheden yn de wykeinen plakfine.
Ien en oar betsjut dat de brêge nei ferwachting yn novimber de wykeinen fan freedtejûns oant sneintejûns foar alle ferkear sluten is.
Ek de brêge fan Eastermar sels sil op ôfstân betsjinne wurde fanút it selde nije brêgegebouke by Skûlenboarch.
Mear hjiroer op www.fryslan.nl.

brege-skulenboarch.jpg

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: