kuierpaadpaad de lits

Fansels wit eltsenien al dat der by de Lits del no ek kuiere wurde sil de kant fan de Leyen út. Nei de fakânsje mar ris polshichte nimme, tocht dizze kuierder mei hûn. Op de Sumarderwei, even nei de brêge is in aardich brechje mei in noch aardiger skulpepaad kaam. It seach der allegearre 'veelbelovend' út. Mar nei 10 meter wie it ho. It paad wie foar in sleat ophâlden, om oan de oare kant wer fierder te gean. Om polshichte te nimmen moat de pols wol mei, sa docht bliken.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: