OBS de Bolster is, sa't elkenien wit, ferhuze nei it gebou fan de Kjellingen.

Dit is it nije adres:

De Kjellingen 17
9261 ZH Eastermar
Tel: 0512 471800
info@obs-debolster.nl
www.obs-debolster.nl

KBS de Balsemyn hat fansels ek in nij adres krigen:

De Kjellingen 15
9261 ZH Eastermar
Tel: 0512 - 471419
Fax:0512 - 471810
info@balsemyn.nl
www.balsemyn.nl

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: