Op dit stuit kin men wer rinne oer de Middelwei. Sa kin men in aardich rûntsje meitsje fia Achterwei en Middelwei wer werom. Earder koe dat net omdat it lêste stik fan de Middelwei, achter de âldtoer, hielendal tichtgroeid wie. Troch it wiete waar is it noch wol tige dridzich.

middelwei.jpg

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: