Eastermar brêge

Op tongersdei 10 juny hat de gemeenterie fan Tytsjerksteradiel it beslút nommen oer de takomst fan de brêge oer de Lits by Eastermar. Skippers mei in mêst op ‘e boat kinne ferromme sykhelje, der komt gjin fêste brêge. Der is keazen foar ‘variant 1’, de besteande, 60 jier âlde brêge renovearje. De betsjinning bart fan 2023 ôf fia kamera’s fanút it Swettehûs yn Ljouwert. De provinsje sil de brêgebetsjinning fan likernôch 40 brêgen yn dizze betsjinsintrale fersoargje.

It beslút fan de rie wie unanym en dus in grien ljocht foar 'variant 1'
It is in ynkopperke mar it beslút wie it wachtsjen wurdich.

stimming litsbrege

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: