Trije fuotballeafhawwers soenen graach in fuotbalkoai op it Harstepaad, njonken de Kjellingen ha wolle. De trije inisjatyfnimmers hawwe dêrom in brief skreaun nei boargemaster Polderman. Der kaam in antwurd fia de jongereinwurker fan St. Welzijn. Arne Mast fan dizze stichting sil de jonges fierder begeliede yn it trajekt om dit projekt realisearje te kinnen. Der moatte bygelyks brieven skreaun wurde nei de skoallen yn de Kjellingen en ek Doarpsbelang moat op 'e hichte brocht wurde fan harren plannen.

Om't de trije mannen, Harm-Tseard Heidbuurt, Enno Benedictus en Richard Brouwer wolris witte wolle hoe't de Eastermarders oer dit plan tinke, woene sy graach in enkête/poll op de Eastermarder side. Der is dus in nije webstimming mei de fraach wat Eastermar fynt fan de evt. komst fan sa'n fuotbalkoai (sjoch rjochterkolom).

Mar wat is eins sa'n fuotbalkoai? It giet om in stikje beton fan 20 by 12 meter. Dêromhine komt in hekwurk mei 'trillingsdempers'. Dy soargje der foar dat de koai lûdsearm wurdt. Yn de koai komt in doel en in basketbalnet. Yn foarbyld is bygelyks te finen yn Heemskerk.

De trije jonges binne fan miening dat it projekt wol kâns fan slagjen hat. Der wurdt sein dat de gemeente de helte wol betelje wol en ek de Kjellingen hat der neffens harren profyt fan. De skoallen kinne de koai ommers ek yn harren pauzes moai brûke. Hoe't de oare finansjele helte op it kleed komme moat hawwe de mannen ek al gedachten oer. Sponsors sykje, in sponsorloop, dat soarte fan dingen...

Image
foarbyld fan in fuotbalkoai

 

Oar doarps- en ferieningsnijs: