De omkriten fan Eastermar binne in saneamd 'zoekgebied' foar in bungalowpark, sa die ôfrûne tongersdeitejûn bliken út in amtlike notysje fan de ôfdieling Romtlik Oarderjen tidens de riedsgearkomst fan de gemeente Tytsjerksteradiel. It bungalowpark soe ûnderdiel útmeitsje fan it nije struktuerplan 2010 - 2025, dat de gemeente de kommende jierren opstelle wol.

It mooglike park soe passe moatte by de aard en de skaal fan it doarp en de lânsdouwe.

Oer it hoe en wêr en wat sille wy mei de tiid wol mear hearre.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: