Heechhout oan de Snakkerbuorren
It heechhout sil omheech

Nei oplevering die bliken dat de hichte fan it brechje tusken de Komerk en de Snakkerbuorren justjes leger wie as op tekening en neffens ôfspraak.

Hjoed waard úteinset mei it omheechbringen fan it heechhout en komt der 20 sm by op.

De hichte fan it heechhout komt hiel krekt omdat der boaten fan de Wettersportferiening oan de doarpskant fan it brechje lizze.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: