DL 60km 4

Op de Swarte Wei mei men hjoeddedei noch mar 60 km, yn it kader fan it 'Landelijk Beleid'. Mei iens of net, de situaasje is dêrtroch wol feiliger wurden.
Mar de oplettende automobilist sil dochs wat fernuvere opsjen at by in willekeurige ôfslach, bygelyks de Heidbuurt, hy de sokken der wer yn sette kin. Mar echt om te laitsjen is it by de ôfslach fan de Mâlewei, achter de pleats fan de Jong, want fier komt men hjir as automobilist net, al is mar om de hûn.

DL 60km 5

DL 60km 6

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: