Op dit stuit wurde de lêste saken ôfhannele en is rekreaasjegebiet de Komerk sawat klear.
Meikoarten sil it paad om de iisbaan hinne asfaltearre wurde en wurde de beamkes plante.
It parkearterrein is al sa goed as klear, it is noch in kwestje fan de rommel oprûmje.
It foarsjenningsgebou is klear.
Meikoarten kin it terrein in it sintsje setten wurde. De grutte peal yn it midden fan it terrein is no foarsjoen fan lampen en speakers (foto).

komerk-ferljochting.jpg

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: