dyk burgumermar

De hichte fan it no al ferneamde dykje by it swimmersplak oan it Burgumermar stjit wer faai. It wetterskip en de gemeente binne der net oer út hoe 't it no komme sil, sawol finansjeel as de hichte as it plak fan de dyk. Oant no ta hat de dyk, mei it opheegjen en wer ôfgraven al €45.000 koste. Sa driget dizze dyk it djoerste stikje dyk fan Fryslân te wurden.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: