It is altyd aardich om de sifers fan it tal passanten op de Komerk te besjen. Havenmasters Albert Kieft en Pieter van de Wiel hâlde de statistiken altyd keurich by. Wy hawwe der wer in moai rapportsje fan makke.

Nijsgjirrich is dat it tal passanten foar it earst sûnt de iepening wat werom rûn is. Wy jouwe it waar mar de skuld en hoopje dat it yn 2011 wat better boatsjefarders waar wêze sil. En oars mar wat mear PR...

passanten Komerk 2010

De sifers fan alle jierren kinne besjoen wurde yn dizze PDF .

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: