Ein juny soe it allegear klear wêze moatte. En yndie, der gebeurt seker wat op 'e Komerk.
It wetter wurdt oant 1,50 m útbaggere. In oannimmer is úteinsetten mei de bou fan it foarsjenningshúske. De steigers skine al klear te wêzen en hoege allinne noch mar pleatst te wurden.
It is spitich dat de 'ús Pearel' net klear is mei de iepening fan de Lits-Lauwersmarrûte op 14 juny. Mar fierders kinne wy asen och sa blied wêze mei sa'n moai rekreaasjeterrein.

komerk-opbouw.jpg

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: