Tajûn, it mocht earder ek al net, mar op de fyts de Bûtlansreed del is net mear mooglik. Buordsjes oan it begjin fan de Boarstleane en de Piter Johanneswei moatte toeristen en natuerleafhawwers warskôgje dat men justjes fierderop mei de fyts net fierder kin. Oan beide yngongen fan de Bûtlansreed binne stekjes pleatst, sadat sels ien mei de fyts oan 'e hân der net mear del kin. Dêrmei is de tagong nei ien fan de moaiste stikjes om Eastermar hinne in stik beheinder wurden.

By Doarpsbelang binne al ferskate telefoantsjes binnenkaam oer de sitewaasje, want ek foar minsken dy 't lichaamlik beheind binne of foar minsken mei in bernewein is de tagong no ôfsluten. Doarpsbelang hat der lykwols neat oer te sizzen omdat it gebiet ûnder Steatsboskbehear falt.

Foar hynders is der skynber gjin probleem, de 'paardenstoel' (rûtewizer foar ruters) wiist noch hieltyd netsjes de kant fan de Bûtlansreed út...

(It warskôgingsbuordsje oan de Boarstleane is op dit stuit trouwens ferdwûn.)

Image
Tagong fan de Bûtlansreed

Update: Underwilens is der in reaksje fan distriktshaad Arend Timmerman, út namme fan Steatsboskbehear regio Noard, wêryn't te lêzen is wat de reden is foar de beheining fan de tagong ta de Bûtlânsreed. De reaksje is hjirûnder yn syn gehiel te lêzen troch op it SBB-dokumint te 'klikken'.
reactie_staatsbosbeheer_1.jpg reactie_staatsbosbeheer_2.jpg

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: