Bêste Eastermarders en Eastermarders-om-utens,

It bysûnder ûnderwiis yn Eastermar bestiet yn 2010 al 125 jier. Dat moat fansels fierd wurde!
Dêrom dogge wy hjir in oprop oan minsken dy't diel útmeitsje wolle fan in tariedingskommisje. Dat kinne ek minsken wêze dy't op it stuit gjin bern (mear) op de Balsemyn hawwe. Wolle jimme der ris oer neitinke? Sjoch ek de oankundiging op dizze pdf .
balsemyn

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: