De boatsjes en boaten fan de leden fan wettersportferiening 'Tusken Mar en Leyen' kinne fan 1 july ôf harren boat wer kwyt yn de nije haven fan 'de Komerk'. It algehiele projekt mei dan noch net folslein klear wêze, de steigers lizze der no wol. Yn oerlis mei de oannimmer is ôfsprutsen dat de boaten harren plak fêst ynnimme kinne. Dit ta ferromming fan guon boateigners, dy 't al wiken mei de boat omtôgen om 't sy gjin plak hiene.

komerk-iepen.jpg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen