It wâldhûske oan de Achterwei, typearjend elemint yn it lânskip om Eastermar hinne, is skiednis wurden. Dizze wike is it pân sloopt. It hoe en wêrom hat eltsenien wiidweidich yn de Actief fan in pear wike lyn lêze kinnen.
It hûske wie de lêste jierren allinne yn funksje as rekreaasjewente. Op it selde plak sil no nijbou plakfine.


It sil nei alle gedachten foar Eastermarders de kommende tiid wol krekt sa gean as nei it slopen fan it wâldhûske oan de Robyntsjewei. De earste pear kearen, wannear 't men der del komt, komt der dochs even in gefoel fan mankelikens boppe.

Image
It wâldhûske, krekt foar de sloop

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen