Op dit stuit kin men wer rinne oer de Middelwei. Sa kin men in aardich rûntsje meitsje fia Achterwei en Middelwei wer werom. Earder koe dat net omdat it lêste stik fan de Middelwei, achter de âldtoer, hielendal tichtgroeid wie. Troch it wiete waar is it noch wol tige dridzich.

middelwei.jpg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen