Dizze fraach giet al in skoftsje rûn yn en om Eastermar hinne. Want op woansdei is ’t faakris de gewoante: “Even om in fiskje”. En no’t it boerd ‘P op woensdag vrijhouden’ ek ferdwûn blykt te wêzen, begjinne guon fiskleafhawwers harren wat soargen te meitsjen. A&S Vishandel komt dochs wol wer?

It antwurd is dat de fiskboer en -frou troch sykte in skoftsje net oan’t wurk kinne. De fiskboer blykt long covid te hawwen, dus it kin noch wol even duorje ear't, by it opriden fan de Beimastrjitte, de rook fan bakte kibbeling jo wer temjitte komt. En it mystearje fan it ferdwûne P-boerd? Dat is út foarsoarch mei âld & nij fuorthelle.

Om’t dizze twa hurdwurkjende middenstanners eins ek in bytsje Eastermarder binne, is it miskien in idee en stjoer harren in betterskipskaartsje. Dit kin nei Visboer S. Storm, Buorren 1, 9223 LB Houtigehage of fia Facebook: https://www.facebook.com/ASVishandel

vishandel AenS

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: