Yn totaal wiene der yn Eastermar 1552 jildige stimmen útbrocht en 4 blanko stimmen. 3 stimmen wiene ûnjildich. Dat is in opkomstpersintaazje fan 84,58%. (Yn 2021 wie dat 74,25% - koroanatiid.)
Nijkommer NSC is yn Eastermar justjes grutter as de PVV.

utslach 2ekf 2023

Boarne: t-diel.nl

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: