stimburo burgerkamp

0p 15 maart 2023 hawwe de ynwenners fan Eastermar stimme kinnen foar de Provinsjale Steaten en it Wetterskip. De útslach kinne jo hjirûnder besjen.

Yn totaal binne foar de PS der 934 stimmen útbrocht (wêrfan 5 blanko).  Yyn 2018 wiene dat 840 stimmen.

prov steaten2013 2

Foar it Wetterski binne der 921 stimmen (11 blanko en 1 net jildich) útbrocht. Yn 2019 wiene dat 798 stimmen.

wetterskip2023

Klik hjir foar de útslach fan 2019.
Klik hjir foar de útslach fan hiel Tytsjerksteradiel.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: