stimburo

0p 20 maart 2019 hawwe de ynwenners fan Eastermar stimme kinnen foar de Provinsjale Steaten en it Wetterskip. De útslach kinne jo hjirûnder besjen.
Yn totaal binne der 840 stimmen útbrocht foar de PS en 798 stimmen foar it Wetterskip.
Klik hjir foar de útslach fan  Tytsjerksteradiel en oare gemeenten.

ferkiezings ps 2019

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: