Utslach fan de Provinsjale Ferkiezings 2011
Opkomst yn Eastermar: 772 stimmen

CDA PvdA VVD FNP SP CU Grien
Links
PVV PBF PvhN 50+ Fer.
Lofts
D66 Blanco
260 109 73 123 45 69 32 42 2 0 3 0 12 2
34% 14% 9% 16% 6% 9% 4% 5% 0% 0% 0% 0% 2% 0%

utslach PF Eastermar2011

Utslach Provinsjale ferkiezings 2007
Utslach Twadde Keamer ferkiezings 2010

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: